Energy management - pre moderných manažérov

workshop ako optimalizovať svoju energiu, well-being a dlhodobý výkon

na workshope zistíte, ako efektívne riadiť a vyvážiť svoju fyzickú, mentálnu, emocionálnu a celkovú duševnú energiu a ako zosúladiť svoju energiu s vašimi vnútornými hodnotami a cieľmi

prejdite priamo na benefity workshopu

kontaktujte nás

Energy Management pre moderných manažérov

ako optimalizovať svoju energiu, rezilienciu a výkon, zároveň predchádzať vyhoreniu a udržať si vitalitu aj v náročných podmienkach

Kedy a prečo je vhodný
"Energy Management"?

Cítite sa v práci unavení, niekedy vyčerpaní, vystresovaní alebo vnímate aj niektoré príznaky vyhorenia?

Chcete zlepšiť svoju produktivitu, dlhodobo udržateľnú výkonnosť, kreativitu a motiváciu? Chcete nájsť viac zmyslu, účelu a vášne vo svojej práci a živote?

témy workshopu
benefity

zvýšenie well.being & pohody v práci, vyššia produktivita, kreativita a motivácia, lepšie zvládanie stresu

viac
čo sa naučíte

vlastný akčný plán zlepšenia vašej energie, ako byť efektívny, výkonný a udržať si energiu počas celého dňa

viac
témy a obsah

4 kľúčové oblasti - dimenzie energy managementu, stratégie a postupy aplikácie v praxi, efektívne nástroje

viac
video

reziliencia v praxi, zdravie mozgu, ako predchádzať vyhoreniu, následky a dopady stresu, vplyv únavy

viac

Dlhodobo udržateľná výkonnosť & vyššia spokojnosť

Na tomto workshope zistíte, ako efektívne riadiť a vyvážiť svoju fyzickú, mentálnu, emocionálnu a celkovú duševnú energiu a ako zosúladiť svoju energiu s vašimi vnútornými hodnotami a cieľmi.

Dozviete sa tiež, ako si efektívne obnoviť svoju energiu prostredníctvom praktických nástrojov a postupov a ako sledovať – monitorovať a vyhodnocovať svoju energetickú výkonnosť.

kontaktujte nás

Pre koho?

Ste manažér alebo líder, ktorý chce zlepšiť svoju pohodu, well-being a výkonnosť a zároveň mať pozitívny vplyv na ľudí okolo seba a okolitý svet?
Chcete sa naučiť efektívne pracovať s vašou energiou pomocou prístupu "Energy Management"?

ďalšie inšpirácie nájdete na workshope: Reziliencia a stres

"Umenie manažmentu" a vedecké fakty o fungovaní nášho mozgu v praxi:

Pre koho je workshop určený?

Tento workshop je určený pre manažérov a lídrov, ktorí chcú optimalizovať svoju energiu pre lepší well-being, pracovnú pohodu a rastúci výkon.

pre každého, kto...

kto chce pracovať efektívne, zvládať dlhodobo udržateľnú výkonnosť a zažívať spokojnosť vo svojej práci.

kontaktujte nás

Benefity workshopu vo vašej praxi

01

Dozviete sa ako efektívne riadiť svoju energiu pomocou prístupu Energy Management. Tento prístup vám pomôže vyvážiť vašu fyzickú, mentálnu, emocionálnu a celkovú duševnú duchovnú energiu a zosúladiť vašu energiu s vašimi vnútornými hodnotami a cieľmi.

02

Zlepšíte svoju pohodu, well-being a výkonnosť, podporíte zvýšenie produktivity, kreativity a motivácie a tiež efektívne predchádzanie vyhoreniu, únave a ďalším negatívnym následkom. Vo svojej práci a živote tiež nájdete viac zmyslu, účelu a vášne.

03

Zvýšite svoju spokojnosť, vnímanie šťastia a vďačnosti tým, že obnovíte svoju energiu prostredníctvom pozitívnych a praktických postupov, nástrojov, stratégií a tiež získaného know-how. Zlepšíte svoje schopnosti učiť sa z vlastných výziev a lepšie spoznávať a vyhodnocovať vaše chyby a neúspechy.

04

Aktívne rozvíjate a zlepšujete svoje seba-uvedomenie a seba-reguláciu tým, že zhodnotíte svoju aktuálnu energetickú úroveň, kapacitu a vzájomné zladenie v každej dimenzii a identifikujete svoje silné a slabé stránky v oblasti energetického manažmentu a spoznáte svoje energetické príležitosti a hrozby.

05

Zvýšite svoju seba-efektivitu a sebaúctu stanovením si SMART cieľov a akčných krokov na zlepšenie hospodárenia s energiou v každej dimenzii a ich dosiahnutím pomocou dostupných zdrojov, vzájomnej podpory a dostupnej spätnej väzby.

06

Vytvárate pozitívny vplyv na ostatných a svet okolo vás, tým, že zlepšujete svoje líderské schopnosti, budete podporovať pozitívnu pracovnú kultúru a tak prispievať k zlepšovaniu sociálnych a emocionálnych vplyvov vášho pracovného prostredia.

Čo získate na workshope?

vašA energetická úroveň

zhodnotíte a spoznáte svoju aktuálnu energetickú úroveň, kapacitu a vzájomné zosúladenie v každej energetickej oblasti energy managementu

energy - akčný plán

vypracujete svoj vlastný energetický akčný plán na základe vášho energetického profilu a vašich osobných a profesionálnych cieľov, pracovných nárokov a požiadaviek

techniky a nástroje

spoznáte a precvičíte si rôzne techniky, nástroje a aktivity, ktoré vám môžu pomôcť obnoviť energiu v každej oblasti energy managementu

sledovanie svojho energy managementu

nastavíte si sledovanie a meranie svojho energetického výkonu a pokroku a podľa toho aktuálne optimalizujete svoj energetický akčný plán

podpora pre vaše okolie

na svojom pracovisku a vo svojom tíme vytvárate pozitívnu pracovnú energetickú kultúru, ktorá vzájomne podporuje energetickú hladinu vás a vašich kolegov

predchádzanie vyhoreniu - Burnout workshop

Obsahové témy

spoznanie, pochopenie​ a rozpracovanie kľúčových oblastí energy managementu vo vašej vlastnej praxi, získanie podpory pre aplikáciu nového know - how v podmienkach vášho pracovného prostredia

rozsah a hĺbka jednotlivých tém workshopu je prispôsobovaná individuálnym podmienkam, potrebám a špecifikám účastníkov workshopu

prevencia stresu - Burnout workshop

kontakt

01

Know - how

spoznanie Energy Managementu, jeho výhody a dimenzie, vzájomné súvislosti a vplyvy na well-being, pohodu v práci, dosahované výkonya ich udržateľnosť

02

Aplikácia v praxi

aplikácia konceptu Energy Managementu v pracovnom prostredí, vplyvy manažérskych a leadership štýlov na úroveň energy managemnetu, kľúčové soft skills

03

Efektívne nástroje

efektívne stratégie, postupy a nástroje na obnovu energie v pracovnom prostredí, aktívne zapojenie akčných plánov rozvoja a podpora udržania výsledkov

4 kľúčové oblasti - dimenzie

Energy Management

spoznáte najnovšie výskumy neurovedy, psychológie a nové manažérske trendy v pracovnej praxi:

  • Fyzická energia
  • Mentálna energia
  • Emocionálna energia
  • celková duševná energia – vrátane vnútorných hodnôt, našich cieľov, snaženia a ašpirácii a najmä celkovej spokojnosti v živote
kontakt

realizácia

nástroje
stratégie
postupy
know - how

obsah workshopu je zameraný na: praktické nástroje a efektívne stratégie realizácie a zlepšovania energy managementu, dynamické postupy energy menagementu, nové know – how a zaujímavé inšpirácie pre každodennú manažérsku a pracovnú prax

Vlastná aktivita

Energy Management je spôsob, akým sa rozhodneme využívať svoju energiu.

ďalšie inšpirácie - Mentálne zdravie a pohoda v práci

kontaktujte nás

Energia.

Energetický manažment sa týka procesu riadenia a zvládania našej fyzickej, emocionálnej a mentálnej energie spôsobom, ktorý nám umožní byť produktívnejší a efektívnejší v našom pracovnom a osobnom živote

Čas.

Aj keď je time management dôležitý, nie je jediným faktorom, ktorý určuje našu produktivitu a úspešnosť. Množstvo výskumov naznačuje, že riadenie našej energie je oveľa dôležitejšie ako riadenie nášho času.

Riadenie.

Naše úsilie môže byť neúmyselné alebo cielené a zamýšľané. Veľa ľudí neriadi svoju energiu alebo ju riadi väčšinou nevedome, pretože koncept Energy Management nepoznajú alebo nevedia, ako využiť jeho silu vo svoj prospech.

Ďalšie workshopy - Energy management

Energy Management pre moderných manažérov je ucelený systém workshopov ako optimalizovať svoju energiu, well-being a dlhodobý výkon

Reziliencia a zvládanie stresu

čo je reziliencia, pre koho je dôležitá, ako pomáha reziliencia manažérom zvládať pracovné nároky, 3 kroky k vyššej reziliencii, vlastný akčný plán rozvoja, nové zručnosti, stratégie a know - how, zdravie mozgu, rizikové faktory

prejsť na workshop

Vyhorenie - burnout prevencia

varovné signály a prejavy vyhorenia, vyčerpanie, mentálna únava, klesajúca výkonnosť, produktivita, individuálne riešenia priamo v praxi, efektívne nástroje, nové prístupy a stratégie, podpora pri realizácii

prejsť na workshop

mentálne zdravie a pohoda v práci

význam ​ mentálneho zdravia pri práci, podpora empatie, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, stratégie a podpora celkovej pohody na pracovisku, povedomie a vzdelávanie o mentálnom zdraví

prejsť na workshop

"​Energy management" pre moderných manažérov

stručný prehľad rozvojového programu ako efektívne optimalizovať svoju energiu, rezilienciu a dlhodobý výkon, zároveň predchádzať vyhoreniu a udržať si vitalitu aj v náročných podmienkach

stiahnuť PDF

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás