Vitajte vo svete ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

kontaktujte nás

50%

zníženie času realizácie projektov

30%

úspora nákladov na projekt

40 dní

ročná úspora na projektoch

100%

lepšia pracovná atmosféra

Projektový manažment je rozhodujúci pre úspech každej spoločnosti

Naše workshopy a programy sú navrhnuté tak, aby vybavili vašich zamestnancov vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré potrebujú na efektívne riadenie projektov, ich dodanie načas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite.

Workshopy efektívneho projektového manažmentu

Na našich workshopoch sa naučíte praktické techniky a nástroje na zefektívnenie projektových pracovných postupov a optimalizáciu tímového výkonu. Získate tiež prehľad o najnovších trendoch riadenia projektov a osvedčených postupoch, ktoré vám môžu pomôcť riadiť projekty s istotou a udržať si náskok pred konkurenciou.

Plánovanie projektu
Riadenie a mitigácia rizík
Manažment Stakeholderov
Plánovanie zdrojov
Riadenie a motivácia tímu

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.
viac o workshope

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.
viac o workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.
viac o workshope

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

Čo sa naučíte?
agenda workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Pridajte sa k nám ešte dnes a posuňte svoje projektové fungovanie na vyššiu úroveň.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

výskumy mozgu a projekty, "cutting-edge" poznatky, stratégie a nové zručnosti

Aplikácia výskumov neurovedy v projektovom manažmente

10 dynamických rozvojových workshopov spája umenie projektového manažmentu so špičkovým neurovedeckým výskumom. Rozvojový program umožňuje projektovým manažérom a expertom získať najnovšie poznatky o ľudskom mozgu a priamo ich aplikovať v náročnom projektovom prostredí. Viac o mozgu nájdete - Unique Brain

neuroveda v praxi

Získajte inšpirujúci prehľad neurovedeckých výskumov a ich dôsledkov a praktických záverov pre projektových manažérov. Spoznajte ako stres a strach ovplyvňujú ľudský mozog a rozhodovanie v projektovej práci.

prevratné pochopenia

Získate neoceniteľné poznatky, zručnosti a stratégie vychádzajúce z najnovšieho neurovedeckého výskumu. Zvýšte svoje schopnosti projektového manažmentu na "action-oriented" workshopoch.

Kedy a prečo projekty zlyhávajú?

Projektoví manažéri potrebujú dôkladne pochopiť každý z nasledovných výrazných dôvodov zlyhania projektov, aby tak zabezpečili úspešné dokončenie projektu. Aktívne riešenie týchto výziev im môže pomôcť minimalizovať riziká projektu a maximalizovať ich šance na úspech projektu.

Pokračovať ďalej

TOP príčiny zlyhania projektov

01

Slabé plánovanie:
Zlé plánovanie môže mať za následok nedostatočný rozpočet, nejasný rozsah, chýbajúci harmonogram projektu alebo nedostatočnú komunikáciu medzi členmi tímu.

02

Nejasné ciele:
Ciele projektu by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Ak sú ciele nejasné, môže to viesť k zmätku medzi členmi tímu a k zbytočným zlyhaniam.

03

Neadekvátne zdroje:
Pre úspešnú realizáciu vyžadujú projekty adekvátne zdroje. Nedostatočné zdroje môžu viesť k oneskoreniam, neúplným výsledkom alebo dokonca k zlyhaniu projektu.

04

Slabá komunikácia:
Projektoví manažéri potrebujú jasný komunikačný plán, určiť ako bude tím komunikovať, aké informácie budú zdieľané. Zlá komunikácia môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom. 

Dokonca aj tí najskúsenejší projektoví manažéri môžu robiť chyby a tieto chyby môžu byť nákladné z hľadiska rozpočtu, času a kvality. Náš sprievodca vám môže pomôcť vyhnúť sa bežným nástrahám a zabezpečiť úspešné výsledky vašich projektov - viac informácii

Benefity projektového manažmentu pre váš biznis

Úspešný projektový manažment je kritický pre zlepšovanie biznis výsledkov.
Použitím metodík a techník projektového manažmentu môžu organizácie dodávať projekty, ktoré spĺňajú potreby a očakávania ich klientov, čo vedie k vyššej spokojnosti klientov a udržateľným biznis výsledkom.

Efektívna komunikácia a spolupráca

sú kľúčovými zložkami úspešného projektového manažmentu. Tým, že zaisťuje, že všetci stakeholderi sú zosúladení a pracujú na spoločnom cieli, projektový manažment pomáha organizáciám vyhnúť sa nedorozumeniam a konfliktom a zároveň zabezpečuje, aby boli projekty dodané včas a v požadovanej úrovni kvality.

Projektové riadenie pomáha

 1. Identifikovať potenciálne problémy a riziká
 2. Vyhnúť sa nákladným oneskoreniam a prepracovaniu
 3. Zvyšovanť efektívnosť a produktivitu
 4. Optimalizovať využitie zdrojov
 5. Zzefektívniť procesy a identifikovať a odstrániť úzke miesta
 6. Prispieva k znižovaniu nákladov a zlepšeniu ziskovosti

Prečo si vybrať naše workshopy

Naše workshopy projektového manažmentu ponúkajú komplexné, pútavé a praktické vzdelávacie skúsenosti pre profesionálov, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti projektového manažmentu.
Naše workshopy sú navrhnuté tak, aby pomohli jednotlivcom rozvíjať zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.

Posuňte svoje projekty na novú úroveň

V dnešnom vysoko konkurenčnom biznis prostredí je úspešné riadenie projektov nevyhnutné na dosiahnutie biznis cieľov a udržanie konkurenčnej výhody.
Investovaním do workshopov a rozvoja projektového manažmentu môžu organizácie rozvíjať silnú „leadership culture“, budovať ​"high-performing" tímy a dosahovať lepšie výsledky.

kontaktujte nás

Benefity našich workshopov projektového manažmentu

Lepšie projektové výsledky

Projektový manažment zabezpečuje, že projekty sú dokončené včas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite, čo vedie k lepším výsledkom pre spoločnosť a jej klientov.

Zvýšená efektivita a produktivita

Projektové riadenie zefektívňuje procesy, zlepšuje využitie zdrojov a identifikuje potenciálne úzke miesta, čo vedie k zvýšeniu efektivity a produktivity.

Lepšie riadenie rizík

Projektové riadenie pomáha efektívne identifikovať a riadiť riziká, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť nákladného oneskorenia, sklzov alebo potreby prepracovania.

Zlepšená komunikácia a spolupráca

Efektívna komunikácia a spolupráca sú rozhodujúce pre úspešné riadenie projektu. Zabezpečením toho, že všetci pracujú na spoločných cieľoch, môžu spoločnosti predísť nedorozumeniam a oneskoreniam a dosiahnuť lepšie výsledky projektov.

Zlepšené leadership a manažérske zručnosti

Workshopy projektového manažmentu pomáhajú zamestnancom rozvíjať ich leadership a manažérske schopnosti a zručnosti, čo im umožňuje budovať vysokovýkonné tímy a dosahovať lepšie výsledky.

Konkurenčné výhody

Dodávaním projektov načas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite môžu spoločnosti získavať nové konkurenčné výhody voči svojim konkurentom, zlepšovať svoju reputáciu a zvyšovať dôveryhodnosť u klientov.

Úroveň workshopu podľa vašich nárokov

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

kontaktujte nás
úroveň podľa vašich potrieb

Komplexný pohľad na projekty

úroveň workshopov, náročnosť a hĺbka problematiky projektového riadenia reflektuje vaše preferencie, potreby a požiadavky

kontaktujte nás

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov - pre projektových manažérov, členov projektových tímov a každého, kto vo firme prichádza do kontaktu s projektami

viac

Projektový manažment - ADVANCED

Potrebujete posunúť svoje možnosti realizovať a efektívne riadiť projekty na vyššiu úroveň a získať tak ​schopnosti zvládať stále rastúce nároky moderných projektov? Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich aplikáciu v praxi.

viac

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills potrebné na každom projekte, šance úspešnej realizácie projektov a dodania požadovaných výsledkov sa zvyšujú s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

viac

75%

Sample text. Click to select the Text Element.

kontaktujte nás

Projektový manažment môže výrazne podporiť aj firemné procesy

Projektový manažment môže pomôcť štandardizovať procesy, zlepšiť riadenie zdrojov, efektívnejšie riadiť riziká, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu a zvýšiť flexibilitu a adaptabilitu. Investovaním do workshopov v oblasti projektového manažmentu pre svojich zamestnancov môžu spoločnosti dosiahnuť lepšie výsledky projektov, znížiť náklady a zlepšiť svoju celkovú konkurencieschopnosť.