HR a tímy v ére dopamínu - meniace sa HR

Workshop inšpirovaný potrebami dnešného HR

Na vlastných príkladoch z vašej HR praxe spoznáte a naučíte sa realizovať inovácie a nové HR trendy prostredníctvom projektového manažmentu, s výraznou pomocou a podporou výskumov neurovedy a ich aplikáciou v HR praxi.

pre viac informácii nás kontaktujte

Termíny a objednávka

HR v ére dopamínu - čo sa naučíte na workshope?

Naučíte sa a získate praktické postupy a nástroje ako aplikovať do svojej praxe neurovedecké výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje naše rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v tímoch, schopnosti zvládania stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu alebo aj kreativitu...

"Umenie HR 
& vedecké fakty o mozgu"

Ako architekti kultúry na pracovisku získate neoceniteľné poznatky a stratégie na vytvorenie prosperujúceho prostredia, v ktorom sa zamestnanci cítia podporovaní, angažovaní a pripravení podať čo najlepší výkon.

galéria z workshopov

Nové perspektívy HR a práce tímov

detailná prezentácia o workshope - stiahnite si PDF

kontaktujte nás
vízia moderného hr

Vízia a rozvojová cesta HR dostáva moderné HR do novej dynamickej, agilnej a transformačnej role vo firme.

pokračovať
projektový manažment pre hr

Efektívnou a praktickou formou ako realizovať HR stratégie, aktivity, výzvy a reagovať na nové trendy je projektový manažment.

pokračovať
hr projekty a neuroveda

Riaďte svoje HR projekty s ráznosťou, dynamikou a pozitívnym prístupom, za využitia poznatkov modernej neurovedy.

pokračovať
výskumy neurovedy v hr praxi

Ponoríte do fascinujúceho sveta výskumov ľudského mozgu a jeho priameho vplyvu na realizáciu a úspech HR aktivít vo firemnej praxi.

pokračovať

výskumy neurovedy v každo - dennej praxi HR

Ak bude moderné HR držať krok s najnovším neurovedeckým výskumom, získava cenné poznatky o komplexnom fungovaní ľudského mozgu a môže použiť tieto poznatky na optimalizáciu svojich HR stratégií a riadenia.

kontaktuje nás

Stiahnite si informačné PDF o workshope

Moderné HR sa stáva kľúčovou a hnacou silou úspechu, rastu a inovatívnosti každej firmy

Aká je vízia moderného HR?

HR má nenahraditeľnú rolu ako podporovateľ transformačných zmien, rozvoja agility firmy a reziliencie celej firmy - HR sa stáva architektom inovácii, prináša realizovateľné stratégie potrebných zmien a implementuje moderné trendy, ktoré často výrazne menia doteraz známe korporátne pracovné prostredie.

Ľudia na prvom mieste

Jadrom každej prosperujúcej firmy sú jej rezilientní a motivovaní ľudia. Podpora well-beingu, pracovnej pohody a duševného zdravia zamestnancov a potenciál neustáleho vzdelávania a zvyšovania zručností a kvalifikácie.

viac informácii

Odvaha a spolupráca

HR lídri podporujú svoje firmy nezlomnou víziou, svojou rezilienciou, empatiou a ochotou inšpirovať nielen svoj tím, ale celú firmu k agilite, adaptabilite a vzájomnej spolupráci so všetkými Stakeholderami.

viac informácii

Kľúčové výzvy a trendy dnešného HR

Pri mnohých výzvach a trendoch potrebuje HR ukázať veľa odvahy, nezlomnosti a ochoty inovovať a realizovať zmeny.
Moderné HR a dnešné firemné prostredie čelí náročným výzvam, ale otvára aj množstvo príležitostí a prináša trendy, ktoré poskytujú obrovský potenciál pre inovácie a rast.

Agilita a inovácie

 • Agilné riadenie výkonnosti
 • Rozvoj kultúry, ktorá podporuje zmeny a inovácie
 • Organizačná agilita a flexibilita
 • Strategický change management

Starostlivosť o ľudí

 • Remote & hybridné modely práce
 • Projektový manažment a agilné projekty
 • Work-life balance a well-being
 • Riziko vyhorenia a zvládanie stresu

Reziliencia a zmeny

 • Rozvoj reziliencie a adaptability na nové zmeny
 • Riešenie „skills gap“ a „future skills“
 • Employer Branding a stabilita talentov
Získate základný prehľad o kompletnom projektovom cykle – od prípravy projektu, plánovania projektu, riadenia projektu a jeho monitoringu až po úspešné ukončenie projektu.

Program je prispôsobený pre HR prostredie a poskytuje vám všetko potrebné, aby ste svoje projektové úlohy úspešne zvládali

strategický pohľad na Moderné HR

viac info
jedinečnosť hr prostredia

Projektový manažment pre HR

nástroje, postupy, procesy a know - how: chyby projektov

HR projekty s ľahkosťou - efektívne a prakticky

1. Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Parametre projektu
 • Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza stakeholdrov
doplňujúce info

2. Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu (POS) 
 • Projektový 3-uholník
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov 
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
doplňujúce info

3. ​Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Progres projektu a Sociálny kontroling
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Matica zodpovedností - RACI matrix 
 • Komunikácia na projekte
doplňujúce info

4. Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Proces ukončenia projektu
 • Interný zákazník
doplňujúce info

Projektový manažment a výskumy neurovedy

Prijatím prieniku neurovedy a projektového manažmentu môžu manažéri uvoľniť plný potenciál svojich tímov a dosiahnuť úspešné výsledky svojich projektov.

viac info o neurovede a projektoch

kontaktujte nás
ľudský rozmer projektov

Projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy.

náš mozog a projekty

Inšpirujúci prehľad neurovedeckých výskumov a ich dôsledkov a praktických záverov pre realizáciu projektov. Spoznajte ako stres a strach ovplyvňujú ľudský mozog a rozhodovanie v projektovej práci.

Fascinujúce výskumy neurovedy

Cieľom je vybaviť HR a projektových manažérov a projektové tímy novým know - how, zručnosťami a myslením, ktoré sú potrebné na to, aby úspešne zvládali riadenie a realizáciu svojich projektov, využívajúc princípy výskumov mozgu a neurovedy a dosahovali tak lepšie výsledky.

nový potenciál kreativity, inovatívnosti a radosť z nových nápadov

inovatívne hr v ére dopamínu

Využitie neurovedy v HR praxi

Image from Freepik

Ako sa vyhnúť vyhoreniu a možnosti podávať dlhodobo udržateľný pracovný výkon v súlade s výskumami modernej neurovedy?
Kognitívna flexibilita a riešenie problémov - neurovedecké výskumy ukazujú dôležitosť kognitívnej flexibility pri hľadaní riešení, pri zmenách a inováciách & význam empatie a emocionálnej inteligencie v praxi.

kontaktujte nás

Čo čaká HR v ére dopamínu?

Pozývame vás na transformačnú cestu, ktorá spája HR a umenie projektového manažmentu s moderným neurovedeckým výskumom.

Reziliencia

Rozvíjajte rezilienciu a adaptabilitu v náročných, neistých situáciách a aj pod tlakom projektovej práce. Zvládanie stresu - neurovedecké výskumy objasňuú škodlivé účinky chronického stresu na kognitívne funkcie.

Well-being

Well-being, pohoda a mentálne zdravie zamestnancov sú kľúčovými súčasťami prosperujúcej kultúry na pracovisku.  Spoznajte postupy a nástroje ako prijať zmeny s dôverou a stimulujte svoj „growth mindset“.

Vyhorenie

Identifikácia príznakov stresu a rizika vyhorenia u projektových manažérov a členov tímu, skúmanie neurovedy stresu a jeho vplyvu na výkon. Rastúce požiadavky práce často vedú k zvýšenému stresu a rastu úzkosti.

Mentálne zdravie

Kľúčovou úlohou HR je vybaviť zamestnancov a manažérov znalosťami, nástrojmi a stratégiami, aby sa mohli efektívne vyrovnať s výzvami mentálneho zdravia na pracovisku. Pozitívna úroveň work & life balance.

Ako prebieha workshop?

 • počas workshopu pracujete na vašom vlastnom projekte
 • praktické výstupy – vypracujete si konkrétne akčné plány a rozpracovaný plán vlastného projektu
 • networking a vzájomná podpora HR komunity
kontakt

Reálne projekty na workshopoch

reálne výstupy - počas workshopu si rozpracujete a vytvoríte konkrétne výstupy - výsledky, ktoré aplikujete priamo vo svojej manažérskej a firemnej praxi

Pozrite si naše referencie

kontaktujte nás