Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

Finančné - Bankové a poisťovacie inštitúcie

výrazné zlepšenia v oblastiach prevádzkovej efektívnosti,  zákazníckej spokojnosti, lepšia komunikácia a spolupráca medzi internými oddeleniami nevýrobných firiem

Spoločnosti poskytujúce Biznis služby

efektívne projekty realizované v prostredí Shared Service Centier, transport & delivery spoločností a ďalších firiem zo širokého spektra biznis služieb

IT & software spoločnosti

špecifické podmienky telekomunikačných služieb, unikátnosť rôznych oblastí IT firiem & software development spoločností, široká oblasť moderných online & e-services

Firemná Administratíva

interné procesy a operatíva v rámci Administratívnych oddelení firmy napr. - back office, marketing, finančné oddelenia, R&D - kompletný "Front - End" proces

ROI projektov

Pokiaľ ide o návratnosť investícií - implementácia projektového manažmentu môže viesť k zvýšeniu príjmov tým, že spoločnostiam umožní efektívnejšie dodávať projekty, zlepší zákaznícku spokojnosť & experience a pritiahne nových zákazníkov. Okrem toho je možné dosiahnuť úspory nákladov prostredníctvom zníženia neefektívností procesov, presnejšieho forecastingu a lepšieho riadenia zdrojov

kontaktujte nás

Výrazné zlepšenia projektov

01

Zlepšené dodávanie projektov:
„Nevýrobné“ spoločnosti fungujú v dynamickom prostredí s meniacimi sa potrebami zákazníkov, vyvíjajúcimi sa regulačnými požiadavkami a pokrokom v technológii. Zavedením projektového manažmentu môžu lepšie plánovať a riadiť svoje projekty, aby sa zabezpečilo, že budú dokončené načas a v rámci rozpočtu. Pomôže to minimalizovať oneskorenia, znížiť sklzy a zlepšiť celkovú realizáciu projektu.

02

Úspora nákladov:
Nevýrobné spoločnosti potrebujú optimalizovať svoje zdroje, aby zostali konkurencieschopné a ziskové. Projektový manažment môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je možné znížiť náklady, napríklad optimalizáciou zdrojov, zvýšením efektívnosti a znížením procesných strát. Tým môžu zvýšiť ziskovosť a konkurencieschopnosť.

03

Vyššia kvalita:
Nevýrobné spoločnosti sa spoliehajú na poskytovanie vysoko kvalitných produktov a služieb, aby si udržali spokojnosť zákazníkov a povesť značky. Projektové riadenie môže pomôcť zabezpečiť, aby sa produkty a služby dodávali na vysokej úrovni, a to zavedením procesov kontroly kvality, sledovaním výkonnosti a identifikáciou oblastí na zlepšenie.

04

Zvýšené príjmy:
Zlepšením dodania projektov, znížením nákladov a poskytovaním vysokokvalitných produktov a služieb môžu nevýrobné spoločnosti zvýšiť príjmy a ziskovosť. Projektový manažment im to môže pomôcť dosiahnuť tým, že im umožní lepšie riadiť zdroje, zefektívniť procesy a identifikovať nové príležitosti na rast.

Workshop reflektuje vaše špecifické nároky

Bankové & poisťovacie spoločnosti a firmy poskytujúce rôzne biznis služby sa nachádzajú v unikátnom prostredí.

Úspešná implementácia projektového manažmentu môže pomôcť efektívnejšie plniť požiadavky rýchlo sa meniaceho trhu, prispôsobovať sa neustále rastúcim nárokom biznis prostredia a udržať si konkurencieschopnosť na vysoko konkurenčnom trhu.

Agenda workshopu

Všetky témy workshopu sú prispôsobené tak, aby reflektovali a spĺňali požiadavky a špecifiká segmentu firiem poskytujúcich rôzne formy biznis služieb.
Pre bližšie informácie o obsahu workshopu a prispôsobeniu obsahu konkrétnym požiadavkám a nárokom vašej firmy, vašich ľudí alebo projektov - nás kontaktuje

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Lepšia spolupráca a zákaznícka spokojnosť

Implementácia projektového manažmentu podporuje a zlepšuje komunikáciu a spoluprácu medzi tímami a oddeleniami. To vedie k lepšiemu rozhodovaniu, efektívnejšiemu riešeniu problémov a v konečnom dôsledku k lepším službám zákazníkom.

kontaktujte nás

Vyššia ziskovosť

Projektové riadenie vám umožňuje lepšie riadiť riziká, identifikovať a zmierňovať potenciálne problémy a tiež zabezpečiť súlad s regulačnými požiadavkami. Implementáciou projektového manažmentu môžete lepšie sledovať a spravovať zdroje, rozpočty a časové harmonogramy, čo vedie k úspore nákladov a vyššej ziskovosti.

viac info

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov