Projektový manažment pre Facility management

benefity pre fm

Moderný Facility management

moderný facility management môže výrazne profitovať z princípov a nástrojov projektového manažmentu, najmä pokiaľ ide o zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

Projekty Facility managementu - efektívne výsledky

Transformujte svoje facility management projekty, aktivity a procesy pomocou efektívnych riešení projektového manažmentu orientovaných na výsledky.

Náš komplexný prístup vám pomôže dosiahnuť špičkový výkon, znížiť náklady, zlepšiť kvalitu a zlepšiť komunikáciu. S našimi odbornými znalosťami budete ťažiť aj z väčšej flexibility, lepšieho riadenia zdrojov, vylepšeného riadenie rizík, lepšieho zapojenia zainteresovaných strán, vyššej zodpovednosť a zvýšenej inovatívnosti.

Benefity pre Facility management

01

Zvýšená efektivita:
Princípy projektového manažmentu, ako je plánovanie, alokácia zdrojov a riadenie rizík, môžu pomôcť facility manažérom identifikovať a prioritizovať úlohy, efektívne prideľovať zdroje a optimalizovať procesy na dosiahnutie vyššej efektivity pri správe zariadení.

02

Efektívna komunikácia:
Projektový manažment zdôrazňuje dôležitosť efektívnej komunikácie, ktorá je tiež kritická pri facility managemente. Jasnou a dôslednou komunikáciou so zainteresovanými stranami môžu Facility manažéri vybudovať pevnejšie vzťahy, získať podporu od zainteresovaných strán a zabezpečiť, aby všetci pracovali na rovnakých cieľoch.

03

Lepšie riadenie nákladov:
Princípy projektového manažmentu môžu manažérom zariadení pomôcť efektívnejšie identifikovať a riadiť náklady, od rozpočtovania na vylepšenia zariadení až po sledovanie výdavkov na činnosti bežnej údržby.

04

Zvýšená flexibilita:
Moderný facility management si vyžaduje flexibilný prístup k riadeniu zariadení a princípy projektového manažmentu môžu pomôcť facility manažérom adaptovať plány a rýchlo reagovať na meniace sa potreby alebo neočakávané problémy.

Čo sa naučíte?
agenda workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Témy workshopu sú prispôsobené špecifickým požiadavkám projektov realizovaných v prostredí facility managementu.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Facility management projekty

Výhody projektového manažmentu v oblasti facility managementu sú výrazné a môžu pomôcť Facility manažérom dosahovať ich ciele produktívnejším, efektívnejším a inovatívnejším spôsobom.

Prijatím prístupov projektového manažmentu môžu správcovia zariadení neustále zlepšovať svoej FM projekty, optimalizovať svoje zdroje, znižovať riziká, zapájať zainteresované strany, zvyšovať zodpovednosť a neustále zlepšovať svoje organizácie.

kontaktujte nás

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov