Projektový manažment pre HR

Implementáciou metodík projektového manažmentu môžu HR tímy lepšie riadiť projekty súvisiace s employer brandingom, náborom, onboardingom zamestnancov, tréningami a rozvojom a ďalšími HR iniciatívami.

benefity pre hr

Rozvíjaním projektového manažmentu v rámci vášho HR oddelenia získate konkurenčné výhody nad ostatnými spoločnosťami vo vašom odvetví.

Budete môcť zlepšiť realizáciu vašich projektov, znížiť náklady a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Čo je však dôležitejšie, budete rozvíjať zručnosti svojho HR tímu a budovať kultúru úspechu vo vašej organizácii.

kontaktujte nás

HR - kľúčový partner vo firme

Benefity projektov pre HR

01

Recruitment & Talent Acquisition:
Prilákaním a udržaním špičkových talentov podporuje HR možnosti zlepšenia celkovej konkurencieschopnosti a získania lepšej pozície pre rast. Efektívna stratégia náboru a získavania talentov môže tiež pomôcť spoločnostiam udržať si náskok, pokiaľ ide o trendy v odvetví a meniace sa potreby zákazníkov.

02

Onboarding zamestnancov:
Dobre vykonaný proces prijímania môže pomôcť novým zamestnancom rýchlo sa dostať do pracovného tempa, čo môže mať pozitívny vplyv na biznis výsledky, ako je rýchlejší čas uvádzania produktov a služieb na trh a zvýšená spokojnosť zákazníkov. Okrem toho môže efektívny onboarding zlepšiť mieru stability a udržania zamestnancov, čo môže viesť k úspore nákladov spoločnosti.

03

Tréningy a rozvoj:
Investovanie do tréningov a rozvoja zamestnancov môže zlepšiť spokojnosť s prácou a viesť k vyššej miere udržania zamestnancov. To môže spoločnostiam pomôcť vyhnúť sa nákladom spojeným s fluktuáciou a náborom zamestnancov, ako aj zvýšiť celkovú produktivitu a efektivitu.

04

Performance Management:
Riadenie výkonnosti - identifikáciou a riešením problémov s výkonom včas môžu spoločnosti zlepšiť morálku a angažovanosť zamestnancov, čo vedie k vyššej produktivite a lepšej spokojnosti zákazníkov. Efektívne riadenie výkonnosti môže navyše pomôcť identifikovať špičkových pracovníkov, ktorých možno rozvíjať a podporovať v rámci spoločnosti, čo vedie k vyššej miere udržania zamestnancov a dlhodobému biznis úspechu.

Unikátnosť HR

Naše workshopy a konzultačné služby projektového manažmentu pre HR sú navrhnuté špeciálne pre HR manažérov & profesionálov a poskytujú vám nástroje a znalosti, ktoré potrebujete na to, aby ste vo svojej novej úlohe vynikli.
Obsah a program workshopu spoločne prispôsobujeme tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám vášho HR oddelenia a zaistil vám čo najlepšie výsledky.

Čo sa naučíte?
obsah workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Pridajte sa k nám ešte dnes a posuňte svoje projektové fungovanie na vyššiu úroveň.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Leadership a rozvoj HR

Projektový manažment však nie je len o realizovaní úspešných projektov. Je to tiež o rozvoji leadership a manažérskych zručností potrebných na efektívne riadenie projektov. Tieto zručnosti sú pre HR manažérov nevyhnutné, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení a vedení tímov a tým dosiahnutie úspechu.

kontaktujte nás

Rastúce nároky na HR

V dnešnom uponáhľanom biznis prostredí sa projekty stali zložitejšími a náročnejšími ako kedykoľvek predtým. Zlé riadenie projektu môže viesť k nedodržaniu termínov, prekročeniu rozpočtu a nekvalitným výsledkom.
Tu prichádza na rad projektové riadenie – poskytuje nástroje, techniky a procesy, ktoré zabezpečia, že vaše projekty budú dokončené včas, s rozpočtom a podľa najvyšších štandardov kvality.

viac info

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov