Projektový manažment
pre Výrobu a Automotive

Unikátne výzvy výrobných & automotive firiem

Čelíte na vašich projektoch časovým sklzom, posunom v rozpočte, problémom s nízkou kvalitou, náročnej komunikácii alebo nejasnému prehľadu progresu realizácie?

Toto sú bežné problémy, s ktorými sa výrobné spoločnosti stretávajú, ale nemusia byť štandardom.

kontaktujte nás

Komplexné projekty vo výrobe

Výrobné spoločnosti čelia jedinečným výzvam pri riadení komplexných projektov, ktoré často zahŕňajú viacero interných oddelení, Stakeholderov alebo dodávateľov. Efektívny projektový manažment vám môže pomôcť zefektívniť plánovanie, realizáciu a kontrolu projektu a zabezpečiť, že vaše projekty budú doručené načas, v rámci rozpočtu a podľa najvyšších štandardov kvality.

Oblasti zlepšenia projektov

Efektívne plánovanie projektu

Výrobné spoločnosti často pracujú na zložitých projektoch, ktoré zahŕňajú viacero tímov, zainteresovaných strán - Stakeholdero a dodávateľov. Efektívny projektový manažment vám môže pomôcť rozdeliť tieto projekty na menšie, zvládnuteľné úlohy, čím sa zabezpečí, že každý tím bude poznať svoju úlohu a zodpovednosti. To vám môže pomôcť vyhnúť sa zmätkom a oneskoreniam počas fázy plánovania.

Optimalizovaná alokácia zdrojov

Pomocou projektového manažmentu môžete zabezpečiť, aby boli vaše zdroje (ako personál, vybavenie a materiály) optimálne alokované počas celého životného cyklu projektu. Priradením správnych zdrojov k správnym úlohám môžete znížiť plytvanie a zvýšiť produktivitu, čo vám pomôže dokončiť projekty včas a v rámci rozpočtu.

Zlepšená komunikácia

Efektívna komunikácia je rozhodujúca pre úspech projektu vo výrobnom priemysle. Implementáciou osvedčených postupov projektového manažmentu môžete vytvoriť jasné komunikačné linky medzi tímami, dodávateľmi a zainteresovanými stranami. To vám môže pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam a oneskoreniam a zabezpečiť, aby všetci pracovali na rovnakých cieľoch

Získate efektívne nástroje a postupy riadenia a realizácie projektov v špecifikách výrobného & automotive prostredia

kontaktujte nás

Obsah workshopu
Čo sa naučíte?

Projektový manažment je efektívnym riešením pre výrobné spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť realizáciu svojich projektov a dosiahnuť požadované biznis výsledky.
Investíciou do projektového riadenia môžete zefektívniť svoje procesy, znížiť náklady a zvýšiť svoje konkurenčné postavenie na trhu.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Projekty v praxi výrobných firiem

Implementáciou projektového manažmentu môžu výrobné spoločnosti dosiahnuť tieto a ďalšie výhody, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu ziskovosti, spokojnosti zákazníkov a dlhodobému rastu.

konktaktujte nás

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov